Adatkezelés, médiaajánlat

Kik vagyunk?

A katafora.hu egy független kulturális folyóirat, melynek küldetése, hogy a kortárs írott művészeteket támogassa és teret adjon korunk társadalmi kérdéseinek. Fenntartója egy alapítvány, mely közösségi adományokból és pályázatokból működik.

Az alapítvány alapadatai:

Katafora Alapítvány

cím: 2310 Szigetszentmiklós, Híradó u. 99.

Adószám: 19375399-1-13

Szerzői információk

Lapunk elsősorban a szerkesztőség által felkért alkotókkal dolgozik, kérés nélkül beküldött kéziratokat csak korlátozott számban tudunk fogadni. A megkeresésekre válaszolunk, a kapott anyagokat, amennyiben nem jelennek meg nálunk, nem őrizzük meg és később sem kerülnek felhasználásra.

Kizárólag máshol meg nem jelent tartalmakkal dolgozunk, másodközlést nem vállalunk.

Szerzőinknek honoráriumot fizetünk, ezzel is támogatva őket további alkotói tevékenységükben.

Tartalomkezelés, szerzői jogok

A lapon megjelenő minden tartalom szerzői joga az adott anyag készítőjét, felhasználói joga pedig a katafora.hu oldalt illeti közös megállapodás alapján. Amennyiben tudomásuk és beleegyezésük nélkül harmadik fél részben vagy egészben felhasználja az oldalon közzétett tartalmakat, jog következményekre számíthat.

Adatkezelési tájékoztató

A  katafora.hu adományozással összefüggő, általuk rendelkezésre bocsátott egyes személyes adatait a szervezet pénzügyi működésének átláthatósága érdekében, továbbá hírlevél küldése és egyéb kapcsolatfelvétel érdekében kezeli.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. Az Adatkezelés az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) rendelkezései alapján történik.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a támogatói regisztráció, hírlevélre feliratkozás illetve a velünk való kapcsolattartás során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 

  • a regisztráció törlésével, 
  • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 
  • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

Hozzászólások kezelése

Minden olvasónknak lehetősége van, hogy a lapon megjelenő tartalmakat akár közvetlenül a cikk alatt, akár a közösségi médiafelületeinken hozzászólásokkal gazdagítsa. A mások számára bántó vagy fenyegető, esetleg személyiségi- vagy egyéb szabadságjogokat sértő megjegyzéseket a szerkesztők automatikusan. törlik. Amennyiben egy hozzászóló rendszeresen ilyen megjegyzéseket ír, akkor letiltjuk, ezzel megfosztva a további hozzászólások lehetőségétől.

Médiaajánlat

Az oldalon támogatóink számára megegyezés szerint megjelenési lehetőséget biztosítunk, illetve a hang- és videoanyagainkban is megmutatkozhatnak. Médiapartnerként olyan céget vagy szervezetet látunk szívesen, amely világlátásában, értékválasztásában közel áll alapítványunk célkitűzéseihez – így kölcsönösen segíthetjük egymást céljaink elérésében.

Személyre szabott ajánlatért érdeklődni az info@katafora.hu címen lehet.